ข้อ 49 นายจ้างต้องจัดให้มีการทดสอบและการตรวจสอบการติดตั้งปั้นจั่น ตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานของผู้ผลิต โดยวิศวกรก่อนการใช้งาน และจัดทำรายงานการตรวจสอบและการทดสอบ ซึ่งมีลายมือชื่อวิศวกรรับรอง เก็บไว้ให้พนักงานตรวจแรงาน ตรวจสอบได้ในกรณีที่มีการหยุดใช้งานปั้นจั่นตั้งแต่หกเดือนขึ้นไป ก่อนนำมาใช้งานใหม่นายจ้างต้องดำเนินการตามวรรคหนึ่ง

รถเครน

ข้อ 50 นายจ้างต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นปีละไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งตามประเภทและลักษณะของงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด

ข้อ 51 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น นายจ้างต้องดำเนินการ ตังต่อไปนี้

    (1) ควบคุมให้มีลวดสลิงเหลืออยู่ในม้วนลวดสลิงไม่น้อยกว่าสองรอบ ตลอดเวลาที่ปั่นจั่นทำงาน

(2.) จัดให้มีชุดล็อกป้องกันลวดสลิงหลุดจากตะขอของปั้นจั่น และทำการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน

รถเครน ปั้นจั่น

(3.)จัดให้มีที่ครอบปิดหรือกั้นส่วนที่หมุนรอบตัวเอง ส่วนที่เคลื่อนไหวได้ หรือส่วนที่อาจเป็นอันตรายของส่วนที่เคลื่อนที่ ของปั้นจั่นหรือส่วนที่หมุนได้ของปั้นจั่นอยู่ห่งจากสิ่งก่อสร้างหรือวัตถุอื่นในระยะที่ปลอดภัย

รถเครนให้เช่า
รถเครน ยกของ

    (4.) จัดให้มีบันไดพร้อมราวจับและโครงโลหะกันตก สำหรับปั้นจั่นที่มีความสูงเกินสามเมตร

เช่าเครน

(5.) จัดให้มีพื้นชนิดกันลื่น ราวกันตก และแผงกันตกระดับพื้น สำหรับปั้นจั่นชนิดที่ต้องมีการจัดทำพื้นและทางเดิน

(6.) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมกับชนิดของปั้นจั่นและใช้การได้ที่ห้องบังคบปั้นจั่น

(7.) ติดตั้งปั้นจั่น บนฐานที่มั่นคงโดยมีวิศวกรเป็นผู้รับรอง

ข้อ 52 ในกรณีที่นายจ้างทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นที่ใช้เครื่องยนต์ นาจ้างต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1.) จัดให้มีที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย

(2.) จัดให้มีถังเก็บเชื้อเพลิงและท่อส่งเชื้อเพลิงติดตั้งอยู่ในลักษณะที่จะไม่อันตราย เมื่อเชื้อเพลิงหก ล้น หรือรั่วออกมา

(3.) จัดให้มีมาตรการในการเก็บและเคลื่อนย้ายเชื้อเพลิงสำรองด้วยความปลอดภัย

ข้อ 53 นายจ้างต้องเคลื่อนย้ายวัตถุไวไฟออกจากบริเวรที่ใช้ปั้นจั่น กรณีไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นายจ้างต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันอันตรายที่เหมาะสมก่อนให้ลูกจ้างปฏิบัติงาน

ข้อ 54 ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างใช้ปั้นจั่นที่ชำรุดเสียหายหรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย

ข้อ 55 ห้ามนายจ้างดัดแปลงหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของปั้นจั่นหรือยินยอมให้ลูกจ้าง หรือผุ้อื่นกระทำการเช่นว่านั้น อันอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ถ้าจำเป็นต้องดัดแปลงส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่มีผลต่อการรับน้ำหนัก นายจ้างต้องจัดให้มีการคำนวณทางวิศวกรรมพร้อมกับการทดสอบ

ข้อ 56 นายจ้างต้องจัดให้มีสัญญาณเสียงและเเสงไฟเตือนตลอดเวลา ที่ปั้นจั่นทำงานโดยติดตั้งไว้ให้เห็นได้ชัดเจน

ข้อ 57 ในกรณีที่มีการซ่อมบำรุงปั้นจั่น นายจ้างต้องติดป้าย แสดงการซ่อมบำรุงปั้นจั่น โดยใช้เครื่องหมายหรือข้อความที่เข้าใจง่าย และเห็นได้ชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีระบบ วิธีการหรืออุปกรณ์ป้องกันมิให้ปั้นจั่นนั้นทำงาน และให้แขวนป้ายแสดงเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ห้ามเปิดสวิตช์ของปั้นจั่นด้วย

ข้อ 58 นายจ้างต้องจัดให้มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยกไว้ที่ปั้นจั่น และรอกของตะขอ ติดคำเตือนให้ระวังอันตราย และติดตั้งสัญญาณเตือนอันตรายให้ผู้บังคับปั้นจั่นทราบ

ข้อ 59 นายจ้างต้องจัดทำเส้นแสดงเขตอันตราย เครื่องหมายแสดงเขตอันตราย หรือเครื่องกั้นเขตอันตราย ในเส้นทางที่มีีการใช้ปั้นจั่นเคลื่อนย้ายสิ่งของ

ข้อ 60 นายจ้างต้องจัดให้มีคู่มือการใช้สัญญาณสื่อสารระหว่าง ผู้ปฏิบัติงาน ในกรณีที่การใช้สัญญาณตามวรรคหนึ่งเป็นการใช้สัญญาณมือนายจ้างต้องจัดให้มีรูปภาพหรือคู่มือการใช้สัญญาณมือตามที่อธิบดีประกาศกำหนด ติดไว้ที่จุดหรือตำแหน่งที่ลูกจ้างปฏิบัติงานเห็นได้ชัดเจน

ข้อ 61 ในกรณีที่นายจ้างที่ใช้ปั้นจั่นใกล้สายไฟ นายจ้างต้องควบคุมดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติดังต่อไปนี้ ( อ่านต่อ )