รถเครนให้เช่า,เช่ารถเครนปทุมธานี,รถเครนรับจ้าง,รถเครนให้เช่าใกล้ฉัน,เช่าเครน,รถเครน ให้ เช่า ราคา ถูก

ตารางน้ำหนัก (Rated Loads Chart)

คือ ตารางที่แสดงความสามารถในการยกน้ำหนักสูงสุดที่ยอมให้ ( Working Loads Limit) ของรถเครน ซึ่งผู้ผลิตจะเป็นผู้กำหนดตามขนาดและรุ่นผลิต ซึ่งมีความแตกต่างกัน ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องกับรถเครนจำเป็นต้องมีความเข้าใจและแปลความหมายต่างๆ ที่แสดงไว้ได้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ควรศึกษาดังนี้ ความหมายข้อความและสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนตารางน้ำหนัก จะมีความหมายเฉพาะสำหรับการใช้งานตารางน้ำหนักนั้นๆ ได้แก่

1. ผู้ผลิต  จะกำหนดว่าตารางน้ำหนักนั้น ใช้งานกับรถเครนยี่ห้อใด ที่พบใช้งานมากในประเทศไทยจะเป็นยี่ห้อ TADANO , KATO,LIEBHERR,KOBELCO,GROVE และ SANY เป็นต้น

2.รุ่นผลิต จะทำให้ทราบประเภทของรถเครน และขนาดความสามารถในการยกน้ำหนักของรถเครน เช่น

การอ่านโหลดชาร์ต

3. หน่วยน้ำหนักที่ใช้จะแสดงถึงหน่วยวัดน้ำหนัก เช่น Unit : ton = หน่วยวัดที่อ่านได้มีเป็นหน่วยน้ำหนัก ตัน

4. ความกว้างของขาเครนที่ใช้ (With Outriggers Set) จะแสดงให้ทราบว่า ตารางน้ำหนักในตารางจะยกภายใต้เงื่อนไขของการใช้ความกว้างของขาเครนเท่าใด เช่น

การอ่านโหลดชาร์ต

5. ตำแหน่งของการยก (SlewingPosition) จะแสดงว่าค่าในตารางน้ำหนักสามารถใช้ได้สำหรับตำแหน่งการยกรอบจุดศูนย์กลางการหมุน (Center of rotation) มักปรากฏมุมขวาบนของตาราง เช่น

การอ่านโหลดชาร์ต

6. ความยาวบูม (Boom Length) จะแสดงช่วงความยาวของบูมที่ใช้ยกโดยส่วนใหญ่มักจะอยู่ด้านบนของตาราง และอ่านตามแนวนอน
แต่ละช่องจะหมายถึงความยาวบูมที่ใช้ เช่น

การอ่านโหลดชาร์ต

7. ช่วงองศาบูม (Boomangles) จะแสดงความลาดชันของบูมหลัก ( Main Boom) โดยวัดค่าจากแนวระนาบ (The horizontal) และเส้นศูนย์กลางของบูมหลัก (Boom centerline) มักปรากฏด้านล่างของตารางสำหรับบูมหลักและด้านหน้าสำหรับตารางการใช้จิ๊ป

8. ความยาวจิ๊ป (Jib length) จะแสดงช่วงความยาวของการใช้จิ๊ป โดยส่วนใหญ่จะอยู่ด้านบนของตารางการใช้จิ๊ป
และอ่านตามแนวนอนแต่ละช่องจะหมายถึงความยาวการใช้จิ๊ป เช่น

การอ่านโหลดชาร์ต

9. ช่วงองศาจิ๊ป (Jib offset angle) จะแสดงความลาดชันของจิ๊ป โดยวัดจากแนวจุดศูนย์กลางของบูมหลัก ( Main boom centerline) กับแนวจุดศูนย์กลางของจิ๊ปที่ต่อ ( Jib extended centerline) มักปรากฏด้านบนของตารางใช้จิ๊ปถัดจากช่วงความยาวจิ๊ป

10. ระยะห่างของการยก (Working radius) หรือระยะห่างศูนย์ถ่วงน้ำหนัก (Load radius) จะแสดงระยะยกโดยวัดจากจุดศูนย์กลางของกลางหมุน (Center of rotation) หรือจุดศูนย์กลางวงสวิงของรถเครน ไปถึงจุดศูนย์ถ่วงน้ำหนักของชิ้นงานที่จะยก (Center of GGravity) มักปรากฏอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาของตาราง เช่น

การอ่านโหลดชาร์ต

11. ความสูงของการยก (Lifting height) กราฟจะแสดงระยะความสูงมากที่สุด ( Maximum lifting height) ระหว่างพื้น (Ground) กับใต้ตะขอรอก (Under hook) ที่เกิดขึ้นเมื่อใช้ความยาวบูม หรือจิ๊ปที่ระยะห่างของการยกระยะต่างๆ

12. น้ำหนักถ่วงที่ใช้ประกอบ (Counter balance weight) สำหรับรถเครนขนาดใหญ่ในการทำงานจะต้องมีการใช้น้ำหนักถ่วงเพื่อประกอบการยก จะแสดงไว้เหนือตาราง เช่น

การอ่านโหลดชาร์ต

13. จำนวนลวดการใช้ลวดสลิง (No.of part line) จะแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนการทดสลิงเพื่อให้เหมาะสมกับน้ำหนักที่ยก
ความยาว บูมและของรอกที่ใช้จะปรากฏอยู่ใต้ตารางน้ำหนักสลิงเพื่อหาค่าน้ำหนักยกรวมต่อไป

14. ขนาดรอกยก (Hook Block type) จะแสดงความสัมพันธ์ของขนาดรอกที่เลือกใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับน้ำหนักที่ยกจำนวนการทดสลิงและน้ำหนักรอกนั้น (Hook weight) จะถูกนำไปคำนวณหาค่าน้ำหนักยกรวมต่อไป

15. อุปกรณ์พิเศษอื่นๆ

การอ่านโหลดชาร์ต

ในการยกของรถเครนรถเครนจะรับน้ำหนักได้ต่างกันในการทำงานที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างรถเครนกับวัตถุที่จะยก ยิ่งระยะห่างกันมาก ความสามารถในการรับน้ำหนักของเครนก็จะลดลง ความยาวของแขนเครน ถ้าเครนยืดแขนออกมาก ความสามารถในการยกก็จะน้อยลง มุมระหว่างแขนเครนกับพื้นดิน ยิ่งมุมต่ำ ความสามารถในการยกก็จะน้อยลง   การยืดขาเครน กรณีที่ยืดขาไม่สุด ความสามารถในการรับน้ำหนักก็ลดลง จะคำนวนได้อย่างไร ว่าแต่ละระยะห่างของการยก เครนจะยกของได้หนักเท่าไรเราต้องดูจาก Load Chart ตารางนี้รถเครนทุกคันจะต้องมีติดอยู่ที่รถ ซึ่งเป็นตารางที่ออกโดยผู้ผลิต (ตารางของรถเครนต่างรุ่น ต่างยี่ห้อกันไม่สามารถใช้แทนกันได้ ) เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุในโครงการก่อสร้างมักจะกำหนดกฏระเบียบให้เครนต้องกางขาออกมาให้สุดทุกครั้ง ถ้าจำเป็นที่จะต้องกางขาไม่สุด จะต้องทำการขออนุญาตก่อน

มีตัวอย่างตารางการอ่านค่า Loadchart ให้ดู

การอ่านโหลดชาร์ต

– ที่ช่อง A(m) ที่ทำกรอบไว้สีแดง คือความยาวของแขนเครน แขนเครน
เรามักเรียกทับศัพท์กันว่า บูม มีหน่วยเป็นเมตร

– ที่ช่อง B(m) ที่ทำกรอบไว้สีเหลือง
คือระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของรถเครนไปยังวัตถุที่จะยก มีหน่วยเป็นเมตร