วิธีการสังเกตระดับแรงดันไฟฟ้าแรงสูง

รถเครนให้เช่ากรุงเทพ,เช่ารถเครน รถเครนให้เช่า,รถเครนรับจ้าง,รถเครน 25 ตัน รถเฮี๊ยบรับจ้าง,รถเครนให้เช่าใกล้ฉัน,รถเครน 10 ตัน

เราสามารถสังเกตว่าสายไฟฟ้าแรงสูงได้จากการยึดสายไฟด้วยลูกถ้วยเป็นชั้นๆ ซึ่งจำนวนชั้นของลูกถ้วยจะบ่งบอกถึงระดับแรงดันไฟฟ้าของไฟฟ้าแรงสูงนั้นๆ

วิธีการสังเกตไฟฟ้าแรงสูง จากระดับความสูง

นอกจากการสังเกตจำนวนชั้นของลูกถ้วยแล้วยังสามารถสังเกตง่ายๆ ได้อีกอย่างหนึ่ง คือ ระดับความสูงของสายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งสายไฟฟ้าแรงสูง มักจะอยู่สูงจากระดับพื้นดิน ตั้งแต่ 6 เมตรขึ้นไป (ที่ระดับ 6 เมตรในเมือง 12,000 โวลต์)

ระบบไฟฟ้าที่ดำเนินการโดย กฟน. ในปัจจุบัน จะรับไฟฟ้าที่ผลิตโดย กฟผ. ผ่านระบบแรงดัน 230 KV ส่งมาที่สถานีต้นทาง กฟน. (ที่ระดับแรงดัน 230,115,69 KV) หลังจากนั้นจึงทำการส่งผ่านไปยังสถานีย่อย กฟน. เพื่อทำการส่งจ่ายไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป

รูปแบบการก่อสร้างทางอาการศแบ่งตามระดับแรงดันที่จ่ายให้ผู้ใช้ไฟ คือ 115  KV,69 KV , 12-24 KV , 380/220 V.

รถเครนให้เช่า
รถเครนให้เช่า

ทำอย่างไรเมื่อไฟฟ้าช็อต

ต้องไม่ตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สำหรับกรณีที่ชิ้นส่วนของรถปั้นจั่นสัมผัสกับสายไฟฟ้าแรงสูง ให้เตือนคนงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรอบๆ รถปั้นจั่นให้ห่างจากรถปั้นจั่นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากถูกไฟฟ้าช็อต ผู้บังคับรถปั้นจั่นจะต้องอยู่ภายในห้องคนขับ (CAB) จนกว่าจะมีการตัดไฟฟ้าออก และต้องไม่ให้บุคคลใดๆ ที่อยู่บนพื้นไปสัมผัสกับรถปั้นจั่น หากผู้บังคับปั้นจั่นจำเป็นต้องออกจากรถปั้นจั่น เช่น อาจจะเกิดไฟไหม้ขึ้น ผู้บังคับรถปั้นจั่นจะต้องกระโดดในลักษณะเท้าและขาทั้งสองข้างไปพร้อมกัน (แบบกบกระโดดออกจากรถปั้นจั่นให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้

เมื่อต้องการเริ่มทำงานใหม่อีกครั้งหลังจากถูกไฟฟ้าช็อตให้ตรวจสอบรถปั้นจั่นก่อนจะเริ่มการทำงาน ดังนี้

1.ถ้าหากว่าตำแหน่งที่แขนปั้นจั่นหรือลวดสลิงและอื่นๆสัมผัสกับสายไฟฟ้านั้นให้ตรวจสอบวามีส่วนใดชำรุดหรือหลอมละลายหรือไม่

2.ตรวจสอบดูว่าชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ชิ้นส่วนใดชำรุดหลอมละลาย ติดกันหรือไม่ เช่น ที่สลักโคนแขน ปั้นจั่น,ชุดป้องกันยกน้ำหนักเกิน,ชุดป้องกันตะขอยกเลื่อนขึ้นเกินจุดกำหนด ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

(2.) ในกรณีที่เคลื่อนย้ายปั้นจั่นเคลื่อนที่ โดยไม่ยกวันสดุและไม่ลดแขนปั้นจั่นลงให้ระยะห่างระหว่างส่วนหนึ่งส่วนใดของปั้นจั่นกับสายไฟฟ้า เป็นดังต่อไปนี้ 

 

รถเครน 35ตัน ceane 35 tons

(ก) สายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่เกินห้าสิบกิโลโวลต์ ต้องห่างไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรยี่สิบห้าเซนติเมตร

(ข) สายไฟที่มีแรงดันเกินกว่าห้าสิบกิโลโวลต์ แต่ไม่เกินสามร้อยสี่สิบห้ากิโลโวลต์ ต้องห่างไม่น้อยกว่าสามเมตร

(ค) สายไฟที่มีแรงดันเกินกว่าสามร้อยสี่สิบห้ากิโลโวลต์ ต้องห่างไม่น้อยกว่าห้าเมตร